Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Phim: Trưởng giả kén rể

Từ năm 1975 đến nay, lần đầu tiên tôi xem được 1 phim mà tôi cho là có ý nghĩa nhất. Đây là phim phỏng theo truyện cổ Phật Pháp.
Xem phim mà tôi nhớ đến những buổi nghe thuyết pháp ở chùa Chưởng Phước… nhớ đến chiếc xe lưu động, trên đó có 12 cửa địa ngục …
Xin chia sẻ cùng bạn đọc.

Lời giới thiệu:
Vạn pháp giai không
Nhân quả bất không.
(Vạn pháp đều như huyễn
Nhân quả thì bất biến).
Tùng sử bách thiên kiếp
Sở tác nghiệp bất vong
Nhân duyên hội ngộ thời
Quả báo hoàn tự thọ.
(Trải qua trăm ngàn kiếp
Nghiệp tạo chẳng mất tiêu
Nhân duyên đầy đủ thời
Quả báo mình lại thọ).
Ác giả ác báo, nhược bằng bất báo, thời thần vị đáo.
(Làm ác sẽ bị ác báo hại, nếu như chưa thấy, là tại ngày giờ chưa đến thôi).
Dục tri tiền thế nhân
Kim sanh thọ giả thị,
Dục tri lai thế quả
Kim sanh tác giả thị.
(Muốn biết nhân đời trước
Xem kết quả đời này,
Muốn biết kết quả đời sau
Xem nguyên nhân đời hiện tại).
Tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác,
Tử tế tư lường thiên địa bất thác.
Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo,
Nhược hoàn bất báo, thời thần vị đáo.
(Chứa lành gặp lành, chứa ác gặp ác,
Kỹ càng nghĩ lường,
Trời Đất chẳng lầm.
Lành có lành trả, dữ có dữ trả,
Nếu về chẳng trả, ngày giờ chưa đến).
Bình sanh hành thiện,
Thiên gia phước,
Nhược thị ngu ngoan thụ họa ương.
Thiện ác đáo đầu chung hữu báo,
Cao phi viễn tẩu dã nan tàng.
(Thường ngày làm lành,
Trời ban thêm phước,
Nếu ngu ngang ngạnh, thì chịu tai ương.
Lành dữ cuối cùng đều có quả báo,
Cao bay xa chạy nhưng vẫn khó trốn).
Mệnh do ngã lập
Phúc tự kỳ cầu
Họa phúc vô môn
Duy nhân tự chiêu.
(Mạng do ta lập ra
Phước do chính ta cầu
Họa phước không có cửa
Do người tự chuốc lấy).
Tạo mạng do nghiệp xưa
Lập mạng do nghiệp nay.
Hại người tức là hại chính mình
Gạt người tức là gạt chính mình
Dối người tức là dối chính mình
Vì chúng sanh tức là vì mình
Vì mình tức là hại mình.
Sanh không mang đến
Chết không mang đi.
Vạn ban tương bất khứ,
Duy hữu nghiệp tùy thân.
(Vạn thứ không đem đi,
Chỉ có nghiệp theo thân).
Nhất thất nhân thân
Vạn kiếp nan phục.
(Một khi mất thân người
Muôn kiếp khó tìm lại).
Chư ác mạc tác
Chúng thiện phụng hành
Tự tịnh kỳ ý
Thị chư Phật giáo.
(Chớ làm các điều ác
Vâng làm các điều lành
Giữ gìn ý trong sạch
Là lời chư Phật dạy).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét